Dansalliansen

Anställning av dansare

Anställning av dansare

Dansalliansen erbjuder en grundanställning för frilansande dansare, verksamma inom den offentligt stödda dansen. Anställningen, som ger dansaren en arbetsplatstillhörighet samt social och ekonomisk trygghet, regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film och fortlöper så länge dansaren uppfyller uppsatta kriterier för arbete inom sitt yrkesområde.

Dansaren fortsätter sin verksamhet som frilansande och ansöker om tjänstledighet vid engagemang hos annan arbetsgivare. För fortsatt anställning hos Dansalliansen krävs minst åtta månaders anställning som dansare under varje tvåårsperiod. För dansare som inte uppfyller kravet på kontinuerlig yrkesverksamhet eller i det fall tidskontot förbrukats avslutas anställningen.

Dansalliansen genomför anställningsomgångar vid tidpunkter då det finns minst ett tiotal vakanta dansarkontrakt. Dansalliansen har sedan 2015 genomfört anställningsomgångar vartannat år.


Grundkrav för sökande

  • Den sökande ska ha varit verksam som frilansande dansare under de senaste två åren före ansökan. Den sammanlagda anställningstiden under de två åren ska vara minst åtta månader varav fyra månader i Sverige.

  • Den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska vara minst 14 månader. Här räknas anställningstid vid offentligt finansierade teatrar och fria dansgrupper/koreografer, i Sverige och utomlands, samt andra kulturaktörer i Sverige som uppburit offentliga medel för konstnärlig produktion. Av den sammanlagda anställningstiden ska minst 14 månader vara i Sverige och maximalt 50 % kan vara anställningstid utomlands.

I det fall den sökande varit förhindrad att arbeta p.g.a. sjukskrivning, föräldraledig eller graviditetsledighet kan starten för beräkning av anställningstid justeras med motsvarande tid, men som mest med två år.

Kvalifikationsordningen bland de sökande avgörs av den sammanlagda tid som dansaren varit anställd i enlighet med kriterierna ovan. All kvalificerande tid måste styrkas med kontrakt och arbetsgivarintyg. Inga andra bedömningar eller särskilda hänsyn tas. För anställning krävs att dansaren är folkbokförd i Sverige.

Dansalliansen planerar ingen anställningsomgång under 2024.

Anställning enligt särskilda kriterier

Särskilda kriterier för anställning av dansare 30 år och yngre ger Dansalliansen möjlighet att erbjuda ett begränsat antal tidsbestämda ett-årsanställningar. Anställning av dansare enligt särskilda kriterier sker i anslutning till Dansalliansens ordinarie anställningstillfällen och baseras på samma grundkrav som för övriga sökande.