Anställning av dansare

Anställning av dansare

Dansalliansen erbjuder en grundanställning för frilansande dansare, verksamma inom den offentligt stödda dansen. Anställningen, som ger dansaren en arbetsplatstillhörighet samt social och ekonomisk trygghet, regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film och fortlöper så länge dansaren uppfyller uppsatta kriterier för arbete inom sitt yrkesområde.

Dansaren fortsätter sin verksamhet som frilansande och ansöker om tjänstledighet vid engagemang hos annan arbetsgivare. För fortsatt anställning hos Dansalliansen krävs minst åtta månaders anställning som dansare under varje tvåårsperiod. För dansare som inte uppfyller kravet på kontinuerlig yrkesverksamhet eller i det fall tidskontot förbrukats avslutas anställningen.

Dansalliansen genomför anställningsomgångar vid tidpunkter då det finns minst ett tiotal vakanta dansarkontrakt. Dansalliansen har sedan 2015 genomfört anställningsomgångar vartannat år.

Ansökningsomgång 2021

Med hänvisning till de särskilda omständigheter som råder under pågående Corona-pandemi har Dansalliansen beslutat om särskilda ansökningskriterier för anställningsomgång 2021.

  • Kravet avseende anställningstid under den senaste tvåårsperioden före ansökan sänks från åtta månader till sex månader.

Därutöver kommer beslut om anställningar att tas i två omgångar.

  • Vid den första beslutsomgången gäller särskilda kriterier. Här kan ettårskontrakt inte räknas med som kvalificerande tid de senaste två åren och tid från tillsvidareanställning kan inte räknas med som kvalificerande tid under den senaste sexårsperioden.
  • Vid den andra beslutsomgången gäller ordinarie kriterier.

Syftet med uppdelningen och de särskilda kriterierna för anställningsomgång 2021 är att skapa utrymme för anställning av fler dansare som huvudsakligen varit verksamma med korta anställningsperioder inom det fria dansområdet.

Grundkrav för sökande

  • Den sökande ska ha varit verksam som frilansande dansare under de senaste två åren före ansökan.
  • Den sammanlagda anställningstiden under de senaste två åren ska vara minst sex månader varav fyra månader i Sverige.
  • Den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska vara minst 14 månader. Här räknas anställningstid vid offentligt finansierade teatrar och fria dansgrupper/koreografer, i Sverige och utomlands, samt andra kulturaktörer i Sverige som uppburit offentliga medel för konstnärlig produktion. Av den sammanlagda anställningstiden ska minst 14 månader vara i Sverige och maximalt 50 % kan vara anställningstid utomlands.

I det fall den sökande varit förhindrad att arbeta p.g.a. sjukskrivning, föräldraledig eller graviditetsledighet kan starten för beräkning av anställningstid justeras med motsvarande tid, men som mest med två år

Kvalifikationsordningen bland de sökande avgörs av den sammanlagda tid som dansaren varit anställd i enlighet med kriterierna ovan. Inga andra bedömningar eller särskilda hänsyn tas. För anställning krävs att dansaren är folkbokförd i Sverige.

Ansökningen var öppen mellan 1 februari – 31 mars 2021.