Projekt


Mentorprogram för nyligen utexaminerade dansare

Dansalliansen erbjuder nyligen utexaminerade dansare möjligheten att få en av Dansalliansens anställda som mentor. Syftet med programmet är att stärka nyutexaminerade dansare genom att ge dem stöd och utvecklingsmöjligheter den första tiden efter avslutad yrkesutbildning.

Samtliga mentorer har stor yrkeserfarenhet från flera års verksamhet som frilansande dansare och adepterna får genom mötena med sin respektive mentor möjlighet till fördjupad insikt rörande arbetsmarknad, arbetsvillkor, drivkrafter, motivation och ansvar samt kunskap om branschen i stort. Adepterna får genom sin anknytning till Dansalliansen möjlighet att delta i aktiviteter såsom workshops, seminarier m.m.

Programmet som är ett led i Dansalliansens arbete för att stödja unga dansare drevs i pilotformat under 2014-15. Efter utvärdering med gott resultat är ambitionen att driva programmet i en mer permanent form.

Nästa omgång beräknas starta sommaren 2018 med mentorer och adepter med avslutad utbildning från Kungliga Svenska Balettskolan, Balettakademien i Stockholm och Göteborg samt Dans- och cirkushögskolan.


Utbytesprogram för institutioner med fast dansensemble

Dansalliansen har sedan 2009 ett utbytesprogram med landets institutioner. Projektet syftar till att öka utbytet och rörlighet mellan institutioner och det fria danslivet.Tillsvidareanställda dansare ges härigenom möjlighet att söka en tidsbegränsad ett-årsanställning vid Dansalliansen. Förutsättningen för utbytet är att institutionen under denna tid anställer en frilansande dansare som ”vikarie”. Vikarien behöver inte vara en av Dansalliansens anställda dansare, men ska uppfylla Dansalliansens grundkrav för anställning alternativt ha utexaminerats från en yrkesutbildning som dansare under de senaste två åren. Antal utbytesplatser är beroende av ekonomiskt utrymme och fastställs årligen av Dansalliansens styrelse.